top of page

Általános Szerződési Feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a rifai.hu webáruházból (továbbiakban webáruház) történő vevői megrendelés elfogadásával létrejövő szerződés feltételeit. A webáruházi értékesítés során a webáruházat működtető vállalkozás az eladó fél, a vevő vele köt szerződést, részére fizeti az ellenértéket, és ő teljesíti a szerződést.

2. Jelen ÁSZF tartalmazza a Polgári Törvénykönyv valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint kötelező előzetes tájékoztatásokat is. Amely kötelező tájékoztatás az ÁSZF-ben jellege folytán nem szerepel – például termékleiírás, árak, díjak – az a webáruház honlapon a termék adatlapján található. Ezen tájékoztatások is a szerződés részét képezik.

2.1.A Webáruházat működtető vállalkozás megnevezése

Neve: Magisztérium Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8A

Cégjegyzékszáma: 01-09-421349

Adószáma: 32385715-2-41

e-mail: info@alrifai.hu

telefonszám: +36-30-996-0520

Jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban „Vállalkozás” kifejezés alatt ezen vállalkozást kell érteni.

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: WIX

2.2.Webáruház megnevezése: rifai.hu

Jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban a „Webáruház” kifejezés alatt ezen webáruházat és a Vállalkozást kell érteni.

2. A VEVŐ SZEMÉLYÉT ÉRINTŐ KIKÖTÉSEK

2.1. A Webáruházzal szerződéskötésre csak nagykorú személy jogosult. A Vevő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy tizennyolcadik életévét betöltötte és cselekvőképességében nem korlátozott.

2.2. A webáruházi termékek vevő általi üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történő forgalmazása, továbbértékesítése nem engedélyezett.

3. AZ ÁSZF HATÁLYA

3.1. Jelen ÁSZF akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Vásárló elfogadta. E célból a Webáruház honlapján az ÁSZF tartalmát a vásárló a szerződéskötést megelőzően megismerheti.

3.2. Jelen ÁSZF-t közzétettük és folyamatosan hozzáférhető a webáruház honlap láblécében, innen a vásárlónak letölthetősége van arra, hogy előhívja és tárolja azt.

3.3. Ha a vásárló nem fogadja el az ÁSZF-t, a szerződés nem jön létre, a Vásárló a Webáruháztól jogviszony hiányában adásvétel teljesítését, termék átadását nem követelheti.

3.4. A vevőnek az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg, a megrendelés elküldése előtt nyilatkoznia kell a Webáruház adatkezelési tájékoztatójának megismeréséről. E célból az Adatkezelési tájékoztató a Webáruház honlapjának láblécében közzétételre kerül.

4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

1. Vevő: a Webáruházban rendelést feladó személy, a vásárló, aki lehet magánszemély (fogyasztó), egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, vagy más szervezet.

2. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

3. Vállalkozásnak minősülő vevő: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (nem fogyasztó).

4.  Áru: A Webáruházban értékesítésre kínált ingó dolog,

5. Termék: áru

6. Honlap: a Webáruház honlapja: rifai.hu

7. Szerződés: A vevő és a Vállalkozás között a megrendelés elfogadásával és Vállalkozó által kifejezett visszaigazolással létrejött kölcsönös jognyilatkozat

8. Felek: a vevő és a Vállalkozás.

5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ELLŐTI TÁJÉKOZTATÁSOK

5.1. A Ptk. szerinti tájékoztatások

Figyelemmel arra, hogy a Webáruházzal elektronikus úton történik a szerződéskötés, a Ptk. 6:82-85.§-ban előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiak szerint teszünk eleget, azzal, hogy ezen tájékoztatás és az itt meghatározott jogok és kötelezettségek, eljárások egyaránt vonatkoznak a fogyasztónak minősülő vásárlókra, és a fogyasztónak nem minősülő vállalkozásokra, szervezetekre is, és a szerződés részét képezik.

5.1.1 Tájékoztatás a szerződéskötés technikai lépéseiről:

A szerződéskötés folyamata Webáruházunkban a következő:

A vevő a termék kiválasztásával, számlázási és szállítási adatai megadásával és az előzetes tájékoztatásokat is tartalmazó ÁSZF elfogadásával elküldi megrendelését a Webáruház honlapján. Ez jogi értelemben a vevő szerződési ajánlatának minősül.

 A szerződéskötés technikai lépései a következők:

Webáruházban történő megrendeléshez / vásárláshoz lehetséges, de nem kötelező regisztrálni. Regisztráció esetén meg kell adni a vevői kapcsolattartói, számlázási, szállítási adatokat, ezt követő újabb vásárlás esetén ezen adatokat rögzíteni nem kell.

A megvásárolni kívánt termék adatlapján tájékozódhat a termék lényeges tulajdonságairól.

A termék árára vonatkozó tájékoztatást minden esetben a termék adatlapján tettük közzé.

A termék megvásárlását, a megrendelés feladását a „Kosár ikon/Kosár” gombra kattintással tudja indítani. Ezzel a terméket kijelölte vásárlásra. Itt kell megadni a rendelés mennyiségi adatait is.

Ezt követően a Webáruház megfelelő űrlapjain meg kell adnia személyes adatait, számlázási és szállítási adatait.

Bankkártyás, átutalásos és utánvétes fizetési módokat alkalmazunk, ezeket a megrendelés leadását megelőzően a megfelelő mezők kitöltésével a vásárlónak kell kiválasztania, megadnia.

Ha átutalásos fizetési módot választ, díjbekérőt küldünk az ellenérték utalásához. Az ellenérték beérkezésének napján kiállítjuk és küldjük a számlát, és a terméket feladjuk.

Utánvétes fizetés esetén a termék átadásának feltétele az ellenérték helyben történő kiegyenlítése, bankkártyával / készpénzzel.

A megrendelés elküldése előtt a képernyőn összesítve megtekinthetők a termékre vonatkozó adatok – mennyiség, egységár, ellenérték, szállítási költség, összes fizetendő – és a megrendelő által megadott vevői és szállítási adatok.

A megrendelés elküldése előtt egy négyzetbe helyezett pipával nyilatkoznia kell az ÁSZF elfogadásáról és az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről.

A megrendelés elküldésével megtett vevői szerződési ajánlat beérkezését a Webáruház e-mailben késedelem nélkül visszaigazolja. Ezen visszaigazolásban tájékoztatásul megküldjük Önnek Általános Szerződési Feltételeinket, amely a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet szerinti tájékoztatásokat is tartalmazza. Ez a visszaigazolás még nem jelenti a szerződési ajánlat elfogadását.

A Webáruház a szerződési ajánlat elfogadásáról külön e-mailt küld a vásárlónak.

A szerződés a Webáruháznak a Vevő szerződési ajánlatára tett kifejezett elfogadó nyilatkozatával jön létre.

 Webáruházban leadott megrendelések esetén Vállalkozás fenntartja annak a lehetőségét, hogy a megrendelést indoklás nélkül visszautasítsa, esetleg telefonon, e-mailben Vevőtől pontosítást kérjen annak érdekében, hogy extrém, a szokásos mennyiségtől eltérő, esetleg komolytalannak, extrémnek tűnő megrendeléseket ellenőrizni tudja.

A teljesítésről a Webáruház elektronikus számlát bocsát ki, és e-mailben küldi meg a vásárló részére.

Az ÁSZF elfogadásával a Vevő hozzájárul elektronikus számla kibocsátásához.

A szerződés teljesítéséről a következő pontokban adunk tájékoztatást.

1. Tájékoztatás arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a Webáruház – mint az elektronikus utat biztosító fél - rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

Az előbbiek szerint a Webáruházzal megkötött szerződés:

nem minősül írásba foglalt szerződésnek,

azt a Webáruház nem rögzíti, és

az a honlapon utóbb nem lesz hozzáférhető.

2. Tájékoztatás azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják:

A vevőnek a Megrendelés elküldése előtt lehetősége van az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására. A hibák azonosítását szolgálja, hogy a megrendelés elküldése előtt a megrendelés összes adatát a vevő áttekintheti és javíthatja is. A böngésző / vagy webáruház platform Vissza gombjával is javíthatók az adatok, illetve a kosárból a Törlés gombbal törölhetők a termékek, a Mennyiség gombra kattintva módosítható a darabszám / példányszám / mennyiség.

3. Tájékoztatás a szerződés nyelvéről

A szerződés nyelve a magyar.

4. Tájékoztatás szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, illetve az arról történő másolatkészítés módjáról

A Vállalkozás nem csatlakozott magatartási kódexhez.

5.2 Előzetes tájékoztatások fogyasztók részére

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségnek az alábbi 6-20. pontban írtak szerint teszünk eleget. Ezen pontok alatti tájékoztatások, az itt meghatározott jogok és kötelezettségek, eljárások a fogyasztóval megkötött szerződés részét képezik.

6. TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRÓL

A Webáruházban kínált termékek (áruk,) lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatási kötelezettségnek a honlapon a termék adatlapján teszünk eleget. Itt minden esetben szöveges / képi tájékoztatást adunk a termék lényeges tulajdonságairól és áráról.

A Webáruházban kínált termékek kizárólag a lényeges tulajdonságaik, jellemzőik szerinti rendeltetésük által meghatározott célra alkalmasak.

A Vállalkozás fő tevékenységi köre: egyéb élelmiszer-kiskereskedelem. A Vállalkozás a weboldalon teszi közzé az aktuálisan elérhető termékeket, minimálisan feltüntetve azok megnevezését és tájékoztató jellegű fényképét, esetleg leírását. A webáruház elsődlegesen olajos magvakat és aszalt gyümölcsöket, valamint más egyéb, élelmiszer jellegű termékeket forgalmaz. A termékek fényképei kizárólag illusztrációk, kizárólag tájékoztató jellegűek és a termék tényleges megjelenése adott esetben eltérhet a fényképen megjelenítettől, amely eltérésből adódó bármilyen kárért a Vállalkozás kizárja felelősségét. A termékek kilogramm (kg), dekagramm (dkg), gramm (g), liter (l), deciliter (dl), milliliter (ml) forint/liter (Ft/l), darab (db) megjelöléssel kerülhetnek megjelenítésre. A kiválasztott termék/ek mennyiségéről, darabszámáról a fogyasztó folyamatosan tájékoztatásra kerül a rendeléshez használt weboldal felületén. A Vállalkozás fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelések darabszámát, mennyiségét adott esetben maximalizálja, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a nem darabszám szerint kiválasztott és megrendelt termékek esetén az esetleges mérési pontatlanságból eredő eltéréssel szállítsa ki a termék/ek/et.

A Vállalkozás tájékoztatja a fogyasztót, felhasználót, hogy a Webáruházban megrendelhető termékek között allergén termékek is szerepelhetnek. A Vállalkozás kéri a fogyasztót, felhasználót, hogy a termék megrendelése előtt minden esetben tájékozódjon a megrendelni kívánt termék összetevőiről.

A Vállalkozás tájékoztatja a fogyasztót, hogy amennyiben valamely termék „készlethiányos”, vagy „átmenetileg nem kapható” vagy „átmeneti készlethiány miatt nem kapható” (a továbbiakban együttesen: „készlethiányos”) jelzéssel kerül megjelölésre a Webáruházban abban az esetben az adott termék megrendelésére, fogyasztói kosárban történő elhelyezésére, megvásárlására nincs lehetősége a fogyasztónak. A Vállalkozás a „készlethiányos” termék megjelöléshez kapcsolódóan lehetőséget biztosíthat arra, hogy a fogyasztó elektronikus úton jelezze a termékre vonatkozó igényét a Vállalkozásnál és amennyiben a „készlethiányos” termék a Vállalkozásnál újra elérhető lesz, a fogyasztó ezen készletváltozásról elektronikus úton tájékoztatást kaphat. A Fogyasztó az igényét az adott „készlethiányos” termék képe alatt megjelenő „értesítést kérek" ikonra kattintva tudja jelezni a Vállalkozás felé. Amennyiben a Fogyasztó az „értesítést kérek” ikonra kattint, az ezt követően megjelenő űrlapon nevének és e-mail címének megadásával jelezheti igényét a Vállalkozás felé arra vonatkozóan, hogy amennyiben az adott termék a Vállalkozásnál újra elérhető lesz, abban az esetben a Vállalkozás értesítse a fogyasztót arról, hogy az adott termék újra elérhető és rendelhető a webáruház felületén. A fogyasztó értesítés kérésének Vállalkozás részére történő elküldése esetén a Vállalkozás tájékoztató e-mail-je automatikusan megküldésre kerül a fogyasztó által az értesítés kérés során megjelölt e-mail címre amennyiben az adott termék újra elérhetővé és rendelhetővé válik a webáruházban.

Részletesebb tájékoztatás a termékről az Ügyfélszolgálattól kérhető e-mailben az info@alrifai.hu címen.

7. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁRRÓL ÉS A FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKRŐL

7.1. Az áru / szolgáltatás egységáráról és eladási áráról a honlapon a termék adatlapján adunk tájékoztatást. A feltüntetett ár a bruttó árat jelenti és forintban van kifejezve.

7.2. A megrendelés összesítőjén adunk tájékoztatást a megrendelt termékért, szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy utánvét költségéről).

7.3. Abban az esetben, ha a weboldalon a termék közismert árától eltérő, hibás, vagy nyilvánvalóan téves ár kerül feltüntetésre, a Vállalkozás nem kötelezhető a hibás, vagy nyilvánvalóan téves áron történő értékesítésre. A Vállalkozás ilyen esetben is felajánlja a fogyasztó részére a termék közismert áron történő megvásárlásának lehetőségét, amelyről való tudomás szerzést követően a fogyasztó ezt az árat elfogadhatja, vagy a vásárlási szándékától elállhat. A hibás vagy nyilvánvalóan téves áron visszaigazolt fogyasztói megrendelés esetén a szerződés semmis és a szerződéskötés előtti állapotot kell helyreállítani.

8. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI – FIZETÉS – FUVAROZÁS - TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelés elfogadását visszaigazoló e-mail tartalmazza a teljesítés folyamatát, a megrendelt termékek megnevezését, mennyiségét, a fizetendő összeget, a fizetési feltételeket, a szállítás határidejét és módját.

8.1. Fizetési feltételek és módok

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítőjével, az elfogadását visszaigazoló e-maillel és az értékesítés számlájával egyezően tartalmazza e termék ellenértékét és minden költséget.

Fizetési módok:

Bankkártya: Bankkártyás fizetésre az WIX Online-bankkártyás fizetési rendszerét alkalmazzuk. Csak a sikeresen befejezett bankkártyás fizetési folyamat igazolja az ellenérték megfizetését.

Utánvét: A terméket megbízott futárszolgálat vagy saját biciklisfutár szállítja ki a vásárló által megadott címre, ahol a számla szerint fizetendő összeget a futárnak kell készpénzben vagy bankkártyával kiegyenlíteni. Az utánvétes fizetéshez külön kezelési költség kapcsolódik, amelyet a közölt szállítási költség magában foglal.

Személyes fizetés: Amennyiben a terméket személyesen veszi át a Vállalkozás székhelyén / telephelyén, lehetősége van egyidejű készpénzes vagy bankkártyás fizetésre.

A termék tulajdonjogát az ellenérték kiegyenlítéséig fenntartjuk.

8.2. Szállítási határidő és feltételek:

A Webáruházon keresztül megrendelt termékek átvétele háromféleképpen lehetséges:

a) - személyesen az üzletben

b) - futárszolgáltatótól, illetve megbízottjától, vállalkozójától személyesen

8.2.1 Személyes átvétel:

A Vállalkozás tájékoztatja a fogyasztókat, vásárlókat, hogy a weboldalon megrendelt termékek átvétele személyesen a Vállalkozás telephelyén: 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Arena Mall üzletben van lehetőség. Személyes átvétel esetén a termék/ek átvétele vonatkozásában a megrendelni kívánt terméket/eket tartalmazó weboldal jelzi az átvétel lehetőségére biztosított napnak a nevét és azt, hogy a feltüntetett napon 12:00 órától lehet átvenni a terméket.

A Szolgáltató nyitvatartási ideje: hétfőn-szombatig 10:00-tól 20:00 óráig, vasárnap 10:00-tól 18:00 óráig.

8.2.2 Futárszolgálatos kiszállítás az ország egész területére:

Kiszállítás esetén a megrendelt és kifizetett termék/ek/et a Vállalkozás futár útján juttatja el a fogyasztó, felhasználó által előzetesen megadott szállítási címre. A kiszállítás a megrendelést követően 2 (két) munkanapos határidővel történik.

Fontos! – A Vállalkozás felhívja a fogyasztó, felhasználó figyelmét, hogy a kiszállítási határidő legkorábbi kezdő időpontja a leadott megrendelés feldolgozásának napjától számolódik.

A megrendelés feldolgozása munkanapokon 15:00 óráig, továbbá szombaton is 15:00 óráig történik.

A munkanapon 15:00 óra után, továbbá szombaton 15:00 óra után, valamint vasárnap vagy ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) leadott rendelések feldolgozása és a kiszállítás határidejének legkorábbi kezdő időpontja csak és kizárólag a rendelés leadását követő első munkanapon történik.

A kiszállítási határidő az alábbiak szerint alakulnak:

A 2 (kettő) munkanapos szállítási mód minden munkanap kizárólag 15:00 óráig érhető el.

A munkanapokon 15:00 óráig leadott 2 (kettő) munkanapos kiszállítással vállalt megrendelések a megrendelés leadását követő 2. (második) munkanapon 23:59 óráig teljesülnek.

A Vállalkozás a munkanapokon 15:00 óra után, valamint hétvégén vagy ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) leadott megrendeléseket is fogadja, a megrendelések feldolgozása legkésőbb a megrendelés leadását követő 1. (első) munkanapon kezdődik, a termék/ek kiszállítása a feldolgozást követő 2. (második) munkanapon 23:59 óráig teljesül.

 

Szállítási díjak: a weblapon feltüntetett díjak.

Futárszolgáltató igénybevételével történő kiszállítás esetén a fogyasztó abban az esetben, ha ellenérték megfizetésének módja készpénzben, vagy futárnál bankkártyával történik, köteles utánvételi díjat megfizetni.

A Vállalkozás tájékoztatja a fogyasztókat, hogy az ÁSZF-ben meghatározott szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a változás jogát a Vállalkozás fenntartja.

A Vállalkozás tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a rendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail tartalmazza a termék átvételére biztosított napot, vagy a kiszállítás első megkísérlésének napját.

Futárszolgáltatóval történő kiszállítás esetén a „vásárlói kosár” a termék/ek kiválasztását követően feltünteti a kiszállítás első megkísérlésének napját, továbbá a rendelési összesítést tartalmazó e-mail is feltünteti a kiszállítás első megkísérlésének napját.

9. A VEVŐI PANASZOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A Webáruház panaszkezelési rendje a következő:

A fogyasztó a Webáruháznak, alkalmazottjának, megbízottjának az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Webáruházzal.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A telefonon vagy elektronikus úton hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veheti a békéltető testületi eljárást.

10. TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGRÓL

A fogyasztói jogállású vevőnek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján joga van a megrendelés elfogadásával létrejött szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Ha szerződés szolgáltatás nyújtására irányul és a teljesítés a 14 napos határidő előtt megkezdődött, a fogyasztót nem elállási, hanem felmondási jog illeti meg, ugyancsak indokolás nélkül.

Ebben a körben a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete felhasználásával a következő tájékoztatást adjuk:

10.1. Az elállási / felmondási határidő számítása

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Áru adásvételére irányuló szerződés esetén az elállási jog

a) az árunak,

b) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott árunak,

c) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolható.

Az előbbiektől függetlenül a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

10.2. Az elállási / felmondási jog gyakorlásának módja

Ha Ön elállási / felmondási jogával élni kíván, elállási / felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy e-mailben) az alábbi címre:

A Vállalkozás neve: Magisztérium Kft.

A vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8A.

Telefonszáma: +36-30-996-0520

E-mail címe: info@alrifai.hu

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi pont szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha az előbbiekben megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

10.3. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete)

Címzett:_______________________

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom / gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat / jogunkat az alábbi áru(k)k adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása[1]: _______________________

Kelt:

10.4. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor felel az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni a Vállalkozás számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

10.5. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási / felmondási jogát az alábbi esetekben

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos elállási / felmondási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát, továbbá a vállalkozás a megrendelésről visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

11. ELJÁRÁS HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN - TÁJÉKOZTATÁS A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL

A tájékoztatást a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti mintatájékoztató felhasználásával adjuk meg.

11.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3. Tájékoztatás a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. alpontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATRÓL ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint az igénybe vevők tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtetünk, amelynek elérhetőségi adatait az ÁSZF tartalmazza.

13. TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRÓL, FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

A szerződés a kölcsönös teljesítéssel megszűnik.

14. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓ SZEMÉLYÉRE SZABOTTSÁGÁRÓL ÉS AUTOMATIZÁÉT DÖNTÉSHOZATALRÓL

A szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás nem alapul automatizált döntéshozatalon és nem a fogyasztó személyére szabott.

15. TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK SZERZŐDÉS SZERINTI LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMÁRÓL

A fogyasztói kötelezettségek legrövidebb határidejéről a kötelezettségeket meghatározó pontokban adunk tájékoztatás.

16. TÁJÉKOZTATÁS LETÉTRŐL, PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKRÓL

A Webáruház letétet, pénzügyi biztosítékot nem kér.

17. TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓK RÉSZÉRE PEREN KÍVŰLI PANASZKEZELÉSI MÓDRÓL ÉS VITARENDEZÉSI MECHANIZMUSRÓL ÉS A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ FORDULÁS LEHETŐSÉGÉRŐL

A fogyasztó a Vállalkozással szembeni jogvitájában peren kívüli panaszkezelési módként a békéltető testületek eljárását veheti igénybe.

Online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitákban a fogyasztó az európai online vitarendezési (OVR) platformot is igénybe veheti.

Ezen eljárásokról az alábbiakban adunk tájékoztatást.

17.1. A békéltető testülethez fordulás szabályai

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület       1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

1253 Budapest, Pf.:10.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Az eljárás ingyenes.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. E követelményeknek megfelel az e-mail is.

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a fogyasztó az interneten (online) is be tudja nyújtani a https://bekeltetes.hu oldalon.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) - ha a fogyasztó az egyébként a lakóhelye (vagy belföldi lakóhelye hiányában) a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület helyett más békéltető testület eljárását kéri, a kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítvány,

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a törvényben előírt egyeztetés megkísérléséről.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

17.2. A békéltető testületek elérhetőségei

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

web: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6001 Kecskemét Pf. 228.

Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon:46/501-091 (új ügyek) 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Által Működtetett Független Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Fejér vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

A Hajdú-Bihar vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Telefon: 20/373-2570

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Komárom-Esztergom vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

https://www.kembekeltetes.hu/

Nógrád vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu

A Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-792-7881

Web: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

e-mail cím: skik@skik.hu

www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

e-mail: bea@vmkik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

telefon: 30/9566-708

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekelteteszala.hu/

17.3. Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

Az előbbi pontban foglaltak szerint a fogyasztónak a Vállalkozással szembeni jogvitájában joga van panaszt előterjeszteni a lakóhelye szerint békéltető testületnél.

17.4. Az európai online vitarendezési (OVR) platform igénybevétele

Online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitákban a fogyasztó az európai online vitarendezési (OVR) platformot is igénybe veheti.

A fogyasztó ezt az utat választhatja Webáruházunkkal szemben is.

Az eljárás magyar nyelven is megindítható.

Az OVR-platform a kereskedőnek továbbítja a benyújtott kérelmet. A közvetlen egyeztetésre és a megegyezésre 90 nap áll rendelkezésre.

Megegyezés hiányában az OVR-platformon engedélyezett vitarendezési testületet is bevonható a probléma megoldásába.

Az OVR-platform értesíti a kereskedőt a panaszáról. Ha a kereskedő beleegyezik az OVR-folyamatban való részvételbe, közösen ki kell választani az eljárást lefolytató vitarendezési testületet, amely eldönti a vitát.

Az OVR portál elérhető itt:

https://europa.eu/youreurope/index_hu.htm

Ezen belül a nyitólapon a Fogyasztói ügyek főmenű alatt található a Fogyasztói jogviták rendezése menüpont.

A platform közvetlenül elérhető itt:

http://ec.europa.eu/odr

vagy itt:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Itt a fogyasztónak az Ügy indítása menüpont alatt elérhető blankettát kell kitöltenie, megadva a vállalkozás / webáruház e-mail címét is. Ha a kereskedő neve vagy weboldala már szerepel a nyilvántartásukban, adatai automatikusan betöltődnek az űrlapba.

Az űrlapon nyelvet lehet választani, ez alapján magyar nyelven is folyhat az ügyintézés.

18. VÁLLALKOZÁS, SZERVEZET JOGÁLLÁSÚ VEVŐVEL LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖN KIKÖTÉSEK

18.1. Vállalkozással – fogyasztónak nem minősülő személlyel – kötött szerződésre nem alkalmazhatók jelen ÁSZF 10., 14-17. pontjai.

18.2. Vállalkozás, szervezet vevővel megkötött szerződésre az ASZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

18.3. A nem fogyasztó jogállású személy vevővel szemben a Vállalkozás a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségét kizárja, kivéve szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

18.4. A Vállalkozással kötött szerződésből erdő követelések egy év alatt elévülnek.

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint - fogyasztók esetében - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

19.2. A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosítás a honlapon történő közzététellel lép hatályba, és a közzétételt követő vásárlásokra alkalmazható.

19.3. Jelen ÁSZF és módosításai közzétételre kerülnek a Webáruház honlapján.

 

Kelt, Budapest, 2023. szeptember 1.

bottom of page